Algemene voorwaarden

Meer informatie?

We helpen graag!

10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onver mijdelijk zijn dan wel in handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen  grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. 

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van  8 werkdagen na factuurdatum te worden in 

gediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer (klant) geacht de  factuur te hebben goedgekeurd. 10.4 Retournering van het geleverde goederen kan  slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Esse Cookers  & Stoves Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken  gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraan vragen dienen te geschieden onder vermelding van factuur / opdrachtbevestiging  en voorzien van een duidelijke omschrijving van het betreffende artikelnummers,  aantallen en de reden van retouraanvraag. Esse Cookers & Stoves behoudt zich  nadrukkelijk het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Enkel zaken die  compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke  verpakking ,zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking,  kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer (klant)  draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden.  Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Esse Cookers & Stoves , zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer (klant) en heeft  Esse Cookers & Stoves het recht om een vergoeding voor behandeling van de  geretourneerde zaken in rekening te brengen. 

Artikel 11: Herroepingsrecht 

11.1 De koper / afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst  nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via  de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze ,waarbij uitsluitend  gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper  het recht heeft zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van  

uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling is verbroken, of  

11.2 De consumentkoper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroe pingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de  originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 12e  n van Esse Cookers  

& Stoves. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het  risico van het verzenden en het bewijs daarvan berusten bij de consumentkoper. 

11.3 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige  leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt Esse Cookers & Stoves zorg voor terug betaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag. 

Artikel 12: Garantie  

12.1 De garantie met betrekking tot de door Esse Cookers & Stoves geleverde  zaken en reparaties beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur  daarvan, tot de door de fabrikant toegekende garantie dan wel bij reparatie voor de  duur van maximaal drie maanden . Garantie op gebruikte onderdelen en/of apparaten  bedraagt maximaal 1 maand. 

12.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corres ponderend gebruik van de geleverde zaken. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

13.1 Esse Cookers & Stoves is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of  indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde  goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door  haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten ,behoudens ingeval van opzet  of grove schuld van Esse Cookers & Stoves Iedere aansprakelijkheid voor be – drijfsschade ( bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d. ) gegevensverlies of vermin dering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen  vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

13.2 Esse Cookers & Stoves is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers  en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer (klant) of derden toege brachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval  van aan Esse Cookers & Stoves toerekenbare opzet of grove schuld. 

13.3 Voor schade van welke aard dan ook,die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist,  onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik van anderen dan normale doel einden van door Esse Cookers & Stoves geleverde goederen, is Esse Cookers  & Stoves niet aansprakelijk. 

13.4 De afnemer (klant) vrijwaart Esse Cookers & Stoves en haar medewerkers  voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele of immateriële schade,  welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik door) het door Esse Cookers  & Stoves geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van  personeel van Esse Cookers & Stoves en/of door haar ingeschakelde derden. 

13.5 De aansprakelijkheid van Esse Cookers & Stoves uit hoofde van de met de  afnemer (klant) gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het  factuurbedrag van de overeenkomst exclusief B.T.W. 

13.6 Eventuele aanspraken van de afnemer (klant) dienen binnen 8 werkdagen na  uitvoering van de overeenkomst bij Esse Cookers & Stoves te worden ingediend,  bij gebreke waarvan alle uit dien hoofde vervallen zijn. 

Artikel 14:Verzuim 

14.1 De afnemer (klant) wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (reste rende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval; 

  1. De afnemer (klant) enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de  betaling niet of niet tijdig nakomt. 
  2. Esse Cookers & Stoves goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer (klant)  in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanma ning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde  redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen. 
  3. De afnemer (klant) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement  wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling  indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt  gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven. 
  4. De afnemer (klant) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of  een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder inbegrepen de inbreng van zijn bedrijf  in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit  tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding. 
  5. Van overlijden ,indien de afnemer (klant) een natuurlijke persoon is. 

14.2 Esse Cookers & Stoves is in de artikel 13.1 gevallen gerechtigd zonder  enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende  rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht  op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst  daartoe is vereist; 

  1. De overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren door een daartoe  strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer (klant) en/of  b. Enige door de afnemer (klant) aan Esse Cookers & Stoves verschuldigd  bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of 
  2. Het op de grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen. Artikel 15:Toepasselijk recht en geschillen 

15.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende  rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.